Quyết định về giải quyết khiếu nại Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Thắng trú tại thôn Trần Phú, xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh;Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Công Sửu trú tại thôn Trần Phú, xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh ;Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Danh trú tại thôn Tân Hà, xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh(lần hai)

10:30 20/08/2019
Aa

Ngày 18/6/2010, UBND tỉnh có Quyết định số 1777/QĐ-UBND thu hồi 2.648,8 ha đất của Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh, đồng thời giao cho UBND các xã: Kỳ Hưng, Kỳ Hoa, Kỳ Văn, Kỳ Tân, Kỳ Đồng, Kỳ Thọ, Kỳ Giang, Kỳ Khang quản lý, lập phương án giao đất gắn với giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Trong tổng số diện tích đất rừng đã thu hồi của Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh, UBND xã Kỳ Hưng được giao quản lý 380 ha (bao gồm 260,7 ha có rừng và 119,3 ha chưa có rừng). Tại Quyết định thu hồi đất số 1777/QĐ-UBND ngày 18/6/2010, UBND tỉnh giao: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh, Công ty cổ phần nông lâm sản Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm xử lý những vướng mắc có liên quan đến việc nhận khoán trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng trên diện tích đất thu hồi theo quy định .

Trong số 380 ha đất đã giao cho UBND xã Kỳ Hưng, có 11,4 ha đất trước đây ông Nguyễn Văn Túy ở xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (nay là phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) nhận giao khoán trồng rừng với Công ty rau quả Hà Tĩnh (Công ty rau quả Hà Tĩnh đã chuyển thành Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh theo Quyết định số 2186/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 31/7/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Tuy nhiên, sau khi có Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Kỳ Anh và Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh không xử lý dứt điểm những vướng mắc có liên quan đến việc nhận khoán trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng trên diện tích đất thu hồi theo chỉ đạo của UBND tỉnh, mà bàn giao hồ sơ giao khoán cho UBND xã Kỳ Hưng quản lý (bao gồm 35 bản Photocopy hồ sơ của 35 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có ông Nguyễn Văn Túy). Việc này, UBND tỉnh đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện (Văn bản số 2091/UBND-NL ngày 20/6/2013 và Thông báo kết luận số 82/TB-UBND ngày 10/5/2014 của UBND tỉnh). Ngày 10/01/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 43/SNN-KL “đề nghị UBND thị xã Kỳ Anh yêu cầu UBND các xã: Kỳ Hưng, Kỳ Hoa cung cấp toàn bộ hồ sơ giao khoán và các tài liệu liên quan mà Công ty cổ phần nông lâm sản đã bàn giao cho UBND các xã, đồng thời yêu cầu các hộ nhận khoán trước đây với Công ty nông lâm sản cung cấp các hồ sơ giao khoán của các hộ đang lưu giữ” , nhưng từ đó cho đến nay việc xử lý tồn tại vẫn chưa dứt điểm. Hiện nay Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh đã giải thể, chấm dứt hoạt động.

Sau khi UBND tỉnh có Quyết định thu hồi đất, UBND huyện Kỳ Anh có Công văn số 552/UBND-TNMT ngày 18/7/2011 chỉ đạo UBND các xã thành lập Hội đồng giao đất gắn giao rừng, khẩn trương hoàn thành Phương án giao đất gắn với giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch của UBND huyện, đồng thời thuê tư vấn điều tra, khảo sát, lập hồ sơ giao đất gắn với giao rừng theo quy định. Về trình tự, thủ tục giao đất gắn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân các Sở, ngành đã có các Văn bản hướng dẫn cụ thể (Hướng dẫn liên ngành số 1562/HD-LN ngày 31/7/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hướng dẫn liên Sở số 1140/HD-LS:NN&PTNT-TNMT-TC ngày 14/4/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính). Để tiến hành thủ tục giao đất cho các hộ trên khu đất 11,4 ha mà trước đây ông Nguyễn Văn Túy đã nhận khoán trồng rừng với Công ty rau quả Hà Tĩnh, ngày 26/12/2012 UBND xã Kỳ Hưng đã làm việc với ông Nguyễn Văn Túy và yêu cầu khai thác xong cây trồng trước năm 2014 để trả lại đất cho UBND xã quản lý. Tuy nhiên, sau khi khai thác xong, hộ ông Túy không trả lại đất cho UBND xã Kỳ Hưng mà tiếp tục trồng mới, UBND xã Kỳ Hưng đã nhiều lần làm việc với ông Nguyễn Văn Túy, yêu cầu trả lại đất cho địa phương, nhưng ông Nguyễn Văn Túy không đồng ý (vì cho rằng Hợp đồng nhận khoán trồng rừng với Công ty rau quả Hà Tĩnh chưa hết thời hạn, chưa được thanh lý, gia đình ông chưa được giải quyết quyền lợi liên quan về nguồn vốn đã đầu tư vào đất). Mặc dù chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại, ông Túy chưa chịu trả lại đất, nhưng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc lập bản đồ, UBND xã Kỳ Hưng đã tổ chức cho các hộ: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Thắng bốc thăm nhận đất trên khu vực 11,4 ha nêu trên, đồng thời phân định rõ ranh giới trên Bản đồ (ông Nguyễn Văn Vũ: Lô 09, Khoảnh I, diện tích 28.116 m 2 ; ông Phan Công Sửu: Lô 10, Khoảnh I, diện tích 28.157 m 2 ; ông Nguyễn Văn Danh: Lô 11, Khoảnh I, diện tích 28.183 m 2 ; ông Nguyễn Văn Thắng: Lô 12, Khoảnh I, diện tích 28.160 m 2 ). Trong quá trình tiến hành thủ tục, năm 2012 UBND xã Kỳ Hưng có thu mỗi hộ 2.100.000 đồng tiền lệ phí giao đất, giao rừng (có Hóa đơn thu riêng từng hộ). Hồ sơ xin giao đất của các hộ gồm có: Đơn xin giao đất gắn giao rừng; Đơn đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 04a/ĐK); Sơ đồ vị trí thửa đất; Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; Biên bản kiểm tra thực địa và thẩm định hồ sơ giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân; Bảng kê thông tin về rừng gắn với thửa đất lâm nghiệp được giao, được thuê (tất cả các giấy tờ, văn bản, biểu mẫu có trong hồ sơ giao đất đều đã được UBND xã Kỳ Hưng xác nhận, nhưng chưa được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh thẩm định, xác nhận).

Sau khi họp xét Đơn xin giao đất, thuê đất và tổ chức công khai Danh sách các hộ gia đình đã được xét Đơn, ngày 26/9/2014 UBND xã Kỳ Hưng có Tờ trình số 29/TTr-UBND xin phê duyệt Phương án giao đất, cho thuê đất. Trên cơ sở đề nghị của UBND xã Kỳ Hưng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hạt kiểm lâm, UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành Quyết định số 6314/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 về việc phê duyệt Phương án giao đất cho thuê đất, gắn với giao rừng cho thuê rừng, cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân xã Kỳ Hưng, kèm theo Danh sách chi tiết các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao, cho thuê (09 hộ được UBND huyện Kỳ Anh giao trước đây theo Nghị định 02/CP và Nghị định 163/CP của Chính phủ nhưng chưa được cấp Giấy CNQSD đất; 15 hộ được UBND xã Kỳ Hưng lập hồ sơ giao đất, giao rừng, trong đó có các hộ: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Thắng; 12 hộ thuộc đối tượng được thuê). Tuy nhiên, trong thời gian UBND huyện Kỳ Anh đang xem xét hồ sơ, các hộ chưa có Quyết định giao đất, chưa được cấp Giấy CNQSD đất, thì ngày 06/3/2015 UBND xã Kỳ Hưng đã lập Biên bản tạm giao đất lâm nghiệp trên thực địa cho các hộ: Phan Công Sửu (28.157 m 2 ), Nguyễn Văn Vũ (28.116 m 2 ), Nguyễn Văn Danh (28.183 m 2 ), Nguyễn Văn Thắng (28.160 m 2 ) tại khu vực chân Động Ván, xã Kỳ Hưng. Sau khi được bàn giao đất, 04 hộ đã thuê máy xúc tiến hành đào hào để phân chia ranh giới và đã xảy ra tranh chấp đất đai với hộ ông Nguyễn Văn Túy.

Sau đó ông Nguyễn Văn Túy có đơn gửi đến UBND thị xã Kỳ Anh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã, UBND xã Kỳ Hưng tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Văn Túy, nhưng ông Túy chỉ đồng ý trả lại 4,2 ha cho UBND xã Kỳ Hưng, phần diện tích đất còn lại ông xin được tiếp tục sử dụng (4,2 ha mà ông Túy đồng ý trả lại trùng vào phần diện tích đất UBND xã đã bàn giao tại thực địa ngày 06/3/2015 cho ông Nguyễn Văn Danh và ông Nguyễn Văn Thắng). Ngày 30/6/2017, UBND xã Kỳ Hưng có Báo cáo số 26/BC-UBND gửi UBND thị xã Kỳ Anh, trong đó có đề xuất phương án lập hồ sơ giao đất cho hộ Nguyễn Văn Danh và hộ Nguyễn Văn Thắng trên phần diện tích 4,2 ha mà ông Túy đã đồng ý trả lại cho xã, phần diện tích đất còn lại cho hộ Nguyễn Văn Túy được thuê, riêng hộ Phan Công Sửu và hộ Nguyễn Văn Vũ UBND xã sẽ lập hồ sơ giao đất tại vị trí khác (Thửa 66 và Thửa 78, Tờ Bản đồ số 2), tuy vậy ông Sửu và ông Vũ không đồng ý.

Do quá trình xây dựng hồ sơ, lập phương án còn có sai sót về diện tích, số Lô, số Khoảnh, đối tượng xin giao đất, thuê đất và do không xử lý dứt điểm các tồn tại, để xảy ra tranh chấp đất đai, nên từ năm 2016 đến tháng 6/2017 UBND xã Kỳ Hưng đã tiến hành điều chỉnh lại hồ sơ. Sau khi UBND xã Kỳ Hưng có Tờ trình số 31A/TTr-UBND ngày 18/6/2017 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Phương án giao đất, cho thuê đất gắn giao rừng, cho thuê rừng, UBND thị xã Kỳ Anh đã ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung Phương án giao đất gắn giao rừng, cho thuê đất, cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân (điều chỉnh Quyết định số 6314/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND huyện Kỳ Anh). Kèm theo Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 có Danh sách 18 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy CNQSD đất (Danh sách không có tên các hộ: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Văn Túy). Hiện nay khu đất 11,4 ha nêu trên chưa có đối tượng nào được lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất (vì ông Nguyễn Văn Túy chưa chịu trả lại đất cho UBND xã Kỳ Hưng quản lý).

Sau khi điều chỉnh Phương án, các ông: Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Thắng có Đơn gửi UBND thị xã Kỳ Anh với nội dung: Năm 2012, các hộ được UBND xã Kỳ Hưng xét cho nhận đất lâm nghiệp, đã nộp tiền và xây dựng hồ sơ nhưng đến nay chưa được bàn giao đất để sử dụng, yêu cầu UBND thị xã Kỳ Anh giải quyết.Ý kiến bạn đọc