Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

20:42 14/08/2018
Aa

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Trần Hữu Khanh – Phó bí thư Đảng ủy khẳng định các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là những vấn đề quan trọng các đảng viên tập trung lắng nghe.

Tại hội nghị, các Đảng viên được nghe Đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Trưởng ban tuyên giáo  quán triệt những quan điểm, mục tiêu, điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Các đảng viên được tiếp thu 3 Nghị quyết chuyên đề, bao gồm: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; các nội dung cơ bản của Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và cải cách chế độ bảo hiểm xã hội.

Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó.

Đồng thời, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cần được xây dựng sát với thực tiễn ở Đơn vị, tạo sự thống nhất cao để sớm đưa các nghị quyết Trung ương 7 vào cuộc sống.

Tác giả: TTCNTTKTTN&MTÝ kiến bạn đọc