Phân công nhiệm vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN&MT

17:07 21/11/2023
Aa

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh ;

Căn cứ Quyết định s ố 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ;

Xét đề nghị của Chánh V ăn phòng ; sau khi th ống nh ất trong t ập th L ã nh đạo S .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và Phó Giám đốc Sở

1. Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định tại Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh; là người đứng đầu cơ quan, lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Sở, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộc; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, phức tạp, những vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giám đốc Sở phân công các Phó Giám đốc Sở, giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác của Sở (trừ các công việc do Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo); ủy quyền Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc điều hành công tác khi Giám đốc đi vắng; xem xét, điều chỉnh phân công công việc của Giám đốc, Phó Giám đốc để bảo đảm thống nhất, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế của ngành và cơ quan.

2. Phó Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Sở; chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định của mình trước pháp luật và Giám đốc Sở; kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Giám đốc khi cần thiết; chủ động cùng phối hợp giải quyết các công việc liên quan. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực chịu trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở.

Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Giám đốc Sở:

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, phân công phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở kịp thời thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao. Chủ trì xử lý những vấn đề cần phải họp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị, đề xuất của phòng, đơn vị liên quan theo lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi, chỉ đạo xử lý các vấn đề về công tác của phòng, đơn vị trực thuộc theo lĩnh vực được phân công. Đối với các công việc có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, cho ý kiến về giải pháp giải quyết vụ việc, các chương trình, dự án, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thì kịp thời báo cáo Giám đốc Sở có ý kiến trước khi ban hành.

- Tham gia, thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở

1. Đồng chí Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường và về chuyên môn của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh; là người phát ngôn của Sở theo quy định.

- Phụ trách các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch công tác; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; hành chính, tổng hợp, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; bí mật nhà nước; cải cách hành chính; kế hoạch, tài chính; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý tài nguyên khoáng sản.

- Chỉ đạo, quản lý các đề án, dự án do Sở làm chủ đầu tư.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Văn phòng Sở; Phòng Khoáng sản.

2. Đồng chí Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở:

- Giúp Giám đốc Sở, phụ trách các lĩnh vực: Công tác bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới; phòng cháy, chữa cháy; khoa học, công nghệ; tự vệ cơ quan.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Phòng Môi trường; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Làm Chủ tài khoản văn phòng cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Đồng chí Trần Hữu Khanh, Phó Giám đốc Sở:

- Giúp Giám đốc Sở, phụ trách các lĩnh vực: Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất phi nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý quỹ đất thu hồi; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

- Được Giám đốc Sở uỷ quyền ký Hợp đồng thuê đất đối với các tổ chức được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất phi nông nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Phòng Đất đai 2; Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính.

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoạch, Phó Giám đốc Sở:

- Giúp Giám đốc sở, phụ trách các lĩnh vực: Định giá đất; đấu giá quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất nông nghiệp; theo dõi chính sách đất đai của hộ gia đình, cá nhân; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; điều tra cơ bản về đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng hồ sơ địa chính; đo đạc, bản đồ và viễn thám; giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

- Được Giám đốc Sở ủy quyền ký Hợp đồng thuê đất đối với các tổ chức được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất nông nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Phòng Đất đai 1; Văn phòng Đăng ký đất đai.

5. Đồng chí Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở:

- Giúp Giám đốc Sở, phụ trách các lĩnh vực: Thanh tra, pháp chế, giám định tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác phát triển quỹ đất; tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo; phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Thanh tra Sở; Phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 111/QĐ-STNMT ngày 21/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn, Giám đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.Ý kiến bạn đọc