Sáng ngày 5/7/2019 Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm với Sở TN&MT Hà Tĩnh

12:17 05/07/2019

Tham dự và chủ trì có Đ/c Trần Viết Hậu - Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, cùng các Đ/c thành viên Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn, cùng lãnh đạo Sở TN&MT cùng các phòng chuyên môn liên quan.

T ại buổi làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường về nôi dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản àm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh bổ sung 151 công trình, dự án  cần thu hồi đất với tổng diện tích 197.63 ha và 151 công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 109,79 ha.

TTâm CNTT,KTTN&MTÝ kiến bạn đọc