Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường đợt 2 năm 2021

14:53 18/03/2021

Thực hiện Chương trình quan trắc quan trắc và giám sát chất lượng môi trường Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phòng môi trường phối hợp, giám sát Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường đã triển khai thực hiện chương trình lấy và phân tích mẫu theo văn bản số 07/TTQT-QT ngày 15/3/2021 ban hành kèm theo kế hoạch quan trắc mạng lưới đợt 2.

Lấy mẫu không khí tại ngã tư Vượng Lộc, Can LộcNhãn

Mục tiêu nhằm: Giám sát hiện trạng và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường theo không gian và thời gian trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với những số liệu được cập nhật thường xuyên và chính xác; Đánh giá mức độ ô nhiễm theo từng vùng, từng khu vực; diễn biến chất lượng môi trường theo thời gian; Đánh giá mức độ ô nhiễm tại các khu vực “nhạy cảm” do ảnh hưởng của nguồn thải, phạm vi tác động, diễn biến theo thời gian; Phản ánh các vấn đề ô nhiễm đặc thù của các thành phần môi trường ở từng vùng, từng khu vực trong tỉnh và nhận định các nguyên nhân gây ô nhiễm; Cung cấp các số liệu, thông tin cần thiết về tình trạng môi trường phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách; cung cấp các số liệu, thông tin cho việc xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Lấy mẫu nước mặt tại thị trấn Vũ Quang

Quan trắc của đợt 02 năm 2021 gồm có các thành phần môi trường cụ thể như sau: Nước mặt: 61 mẫu; Nước dưới đất: 47 mẫu; Nước biển ven bờ: 15 mẫu; Không khí xung quanh: 56 mẫu; Đất: 17 mẫu; Trầm tích (mặn, lợ, ngọt) : 12 mẫu. Tổng cộng có 179 mẫu.

Lấy mẫu nước biển ven bờ tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh

Đoàn Thị Nga - CV Phòng Môi trườngÝ kiến bạn đọc