Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

16:20 07/03/2017
Aa
Kể từ ngày được thành lập, bộ máy giúp việc của HĐND tỉnh đã có nhiều thay đổi, từ mô hình hoạt động đến tổ chức bộ máy, song dù ở hoàn cảnh nào Văn phòng HĐND tỉnh vẫn luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, tranh thủ sự lãnh đạo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Với phương châm“Kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo”, Văn phòng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy chế để ổn định, nâng dần chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, xây dựng khoa học chương trình công tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... Nhờ vậy, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng có nhiều chuyển biến rõ rệt; Văn phòng đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong công tác tham mưu, phục vụ.


Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Yêu cầu đặt ra đối với Văn phòng trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu và phục vụ tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Chức năng tham mưu - phục vụ được thể hiện trong từng nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng quy chế và tổ chức làm việc theo quy chế; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác; tổ chức các kỳ họp, phiên họp, các cuộc giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo... Hai chức năng tham mưu và phục vụ có sự đan xen, có quan hệ mật thiết với nhau: Tham mưu là để phục vụ và trong phục vụ có sự tham mưu.

Chính vì vậy, trong thời gian qua Văn phòng HĐND tỉnh luôn tích cực chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, Đảng đoàn, Thường trực, các ban, các đại biểu HĐND: Đã tham mưu tổ chức tốt các Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh; tích cực, chủ động tham mưu các ban HĐND tỉnh triển khai các bước tiến hành hoạt động thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo Nghị quyết; cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu đến các đại biểu để đại biểu tập trung nghiên cứu trước; xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; làm tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các ban HĐND tỉnh gửi đến kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo, đài đảm bảo thông tin phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh chính xác, kịp thời, hiệu quả... Nội dung, chương trình các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và có sự đổi mới, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian cho hoạt động thảo luận và chất vấn; hoạt động thẩm tra đã từng bước khắc phục được tính hình thức, xuôi chiều; chất lượng các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và các nghị quyết HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao, đầy đủ các căn cứ pháp lý, đáp ứng yêu cầu kỳ họp và thực tiễn địa phương.

Tham mưu tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề, khảo sát và giám sát thường xuyên của Thường trực và các Ban theo kế hoạch; hoạt động giám sát của HĐND tiếp tục được cải tiến, ngày càng đi vào chiều sâu, hình thức, phương thức và nội dung giám sát phong phú hơn, thời gian, cách thức tổ chức luôn được tham mưu đổi mới cho phù hợp, hiệu quả, nội dung giám sát đã tập trung vào những vấn đề bức xúc được đại biểu HĐND và cử tri quan tâm; sau các cuộc giám sát, Văn phòng tham mưu theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thường trực, các ban HĐND tỉnh. Tham mưu, phục vụ công tác tiếp xúc cử tri theo tinh thần Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; tại các điểm tiếp xúc đều có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự để trả lời trực tiếp các nội dung liên quan mà cử tri quan tâm, sau tiếp xúc, các Tổ đại biểu làm việc với lãnh đạo địa phương để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương mình ứng cử, từ đó kịp thời kiến nghị, đề xuất các vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị và tham mưu chuyển tới các cấp, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết. Tham mưu duy trì lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, làm tốt công tác tiếp nhận, chuyển, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tham mưu giữ mối liên hệ với Trung ương, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan liên quan và đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; giữ mối liên hệ và tham gia các hoạt động do Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tổ chức. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh triển khai các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh như: Tổ chức giao ban định kỳ của HĐND các cấp; tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, lấy ý kiến vào các dự án Luật... Các hoạt động đổi mới của Văn phòng trong công tác tham mưu giúp việc là điểm nhấn quan trọng để khẳng định vị thế, tầm quan trọng của mình trong bộ máy Văn phòng hành chính nhà nước nói chung và cơ quan giúp việc cho bộ máy dân cử nói riêng.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vươn lên để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ. Văn phòng tiếp tục xây dựng và thực hiện Đề án tổ chức bộ máy gắn với vị trí việc làm, xây dựng bộ máy đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn cao, có năng lực hoạt động thực tiễn tốt để phục vụ tốt nhất hoạt động của HĐND tỉnh. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành công việc; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, nhất là bồi dưỡng kỹ năng thu thập, xử lý, kiểm tra thông tin, tham mưu xây dựng các văn bản. Bên cạnh đó, có các giải pháp khơi dậy động lực để mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng HĐND tỉnh phải tự nghiên cứu, nâng cao nhận thức nắm bắt, cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động của cơ quan dân cử để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của mình, đó là căn cứ giúp cho hoạt động tham mưu, phục vụ ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Nguyễn Thị Việt Hà - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh


Ý kiến bạn đọc