Tài nguyên đất

05/06/2024

Ngày 04/6/2024 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh

04/06/2024

Ngày 24/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

16/05/2024

Công khai lấy ý kiến Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh

14/05/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

05/04/2024

Ngày 01/4/2024, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai

25/03/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 5/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

11/03/2024

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã có quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất tại Chương III gồm 23 điều, từ Điều 26 đến Điều 48. So với trước đây, Luật đã bổ sung nhiều quy định.

06/03/2024

Ngày 5/2/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất...

06/03/2024

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024; ngày 01/02/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 01/2024/L-CTN công bố Luật Đất đai

29/11/2023

Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Cơ quan Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Thuế áp dụng trên địa bàn...

22/11/2023

Thực hiện Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh (đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019, điều...

03/11/2023

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công...