HÀ TĨNH HOÀN THÀNH VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

09:09 23/03/2023
Aa

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); thành lập Tổ giúp việc và chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiên.

Anh minh họa (Hồ Kẻ Gỗ Hà Tĩnh)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn đã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); trực tiếp ban hành các văn bản phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được triển khai rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân. Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được triển khai và thực hiện bằng nhiều hình thức (qua các hội thảo, hội nghị; bằng văn bản hoặc góp ý qua cổng thông tin điện tử …). Đặc biệt, nhiều địa phương đã trích dẫn, in ấn các Điều Luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân gửi đến tận Tổ liên gia để gửi bà con Nhân dân nghiên cứu kỹ trước khi họp lấy ý kiến để đảm bảo chất lượng.

Các đơn vị, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tập trung tuyên truyền trên Website, các báo in, báo điện tử, sóng phát thanh, truyền hình, đặc biệt là trong các bản tin thời sự hằng ngày về công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân của các địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng và phát sóng các phóng sự phản ánh tâm tư nguyện vọng, ý kiến đề xuất của cán bộ, Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thông qua báo, đài, các trang thông tin của các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của việc tham gia ý kiến vào dự thảo Luật, đồng thời chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cơ quan chức năng đối với các nội dung người dân còn băn khoăn, kiến nghị, đề xuất.

Đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức lấy kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân và tổng hợp gửi kết quả về UBND tỉnh theo đúng kế hoạch. Theo báo cáo của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, UBMTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn, toàn tỉnh đã tổ chức 3.858 cuộc hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, qua đó đã nhận được 52.649 lượt ý kiến góp ý

Nhìn chung, công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được tỉnh Hà Tĩnh tiến hành rộng rãi, dân chủ, khách quan, nghiêm túc và thực chất, bảo đảm phát huy quyền làm chủ, huy động được trí tuệ của Nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi).

Thanh Nga, Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trườngÝ kiến bạn đọc