Giải quyết khiếu nại lần 2 của các ông Phan Đình Dạ, ông Phan Đình Thám, ông Phan Đình Thịnh và ông Bùi Hồng Tân khiếu nại liên quan đến việc Bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Hồ Điều Hòa, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

10:52 03/10/2019
Aa

Theo thẩm quyền giải quyết, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã thành lập Đoàn để kiểm tra, xác minh (tại Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 18/09/2018). Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, xác minh ngày 14/12/2018, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành các Quyết định số 2060/QĐ-UBND, 2061/QĐ-UBND, 2062/QĐ-UBND, 2063/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của các ông có tên nêu trên với nội dung: không công nhận nội dung khiếu nại .

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh tại các Quyết định nêu trên, các ông: Phan Đình Dạ, Phan Đình Thám, Phan Đình Thịnh và Bùi Hồng Tân tiếp tục có đơn khiếu nại (lần 2) gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 724 /QĐ-UBND ngày 11/3/2019 về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của các ông Phan Đình Dạ, Phan Đình Thám (cùng trú tại tổ 10, phường Bắc Hồng), Phan Đình Thịnh (trú tại tổ Đồng Thuận, phường Đức Thuận), Bùi Hồng Tân(trú tại tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu) thị xã Hồng Lĩnh.  Đoàn kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức công bố và triển khai, tổ chức kiểm tra, xác minh hồ sơ, thực địa, làm việc với UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND phường Bắc Hồng, Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, các ông Phan Đình Dạ, Phan Đình Thám, Bùi Hồng Tân, Phan Đình Thịnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức đối thoại (ngày 10/5/2019). Căn cứ vào kết quả kiểm tra, xác minh và làm việc của Đoàn kiểm tra ngày 26/9/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các Quyết định giải quyết khiếu nại, với nội dung như sau:

- Đối với ông Dạ (Quyết định số 3197/QĐ-UBND): Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phan Đình Dạ; ...... Lí do đình chỉ giải quyết khiếu nại: ông Phan Đình Dạ đã có đơn đề ngày 01/7/2019 rút khiếu nại.

- Đối với ông Tân (Quyết định số 3198/QĐ-UBND): Công nhận nội dung giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh tại Điều 1, Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 14/12/2018, lý do: Ông Bùi Hồng Tân không đủ điều kiện bồi thường về đất và tài sản trên đất theo quy định ......

- Đối với ông Thám (Quyết định số 3199/QĐ-UBND): Không công nhận nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 14/12/2018. Lý do: Khiếu nại của ông Thám không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết khiếu nại theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 luật Khiếu nại năm 2011. Vị trí thửa đất của gia đình ông Thám đang khiếu nại không bị ảnh hưởng, không nằm trong phạm vi, ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án xây dựng hồ điều hòa Bắc Hồng.....

- Đối với ông Thịnh (Quyết định số 3200/QĐ-UBND): Không công nhận nội dung giải quyết khiếu nại Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh tại Điều 1 Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 14/12/2018; Công nhận một phần nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh tại Điều 2 Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 14/12/2018, lý do: tài sản trên đất bị ảnh hưởng (đã kiểm đếm tại các thửa đất số 18,22,35) đủ điều kiện được lập hồ sơ để bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 90 Luật Đất đai năm 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng toàn văn các Quyết định số 3197/QĐ-UBND, 3198/QĐ-UBND, 3199/QĐ-UBND và số 3200/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của các ông Phan Đình Dạ, Phan Đình Thám (cùng trú tại tổ 10, phường Bắc Hồng), Phan Đình Thịnh (trú tại tổ Đồng Thuận, phường Đức Thuận), Bùi Hồng Tân(trú tại tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu) thị xã Hồng Lĩnh. để bạn đọc được biết.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Thanh Tra Sở TN&MTÝ kiến bạn đọc