Thông tin chuyên ngành

16:41 22/11/2023

Thực hiện Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh (đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019, điều...

10:06 17/11/2023

Ngày 30/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT về Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

16:32 15/11/2023

Ngày 26/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2770/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

09:37 15/11/2023

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

15:35 10/11/2023

Ngày 07/11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa bàn hành Quyết định số 3257/QĐ-BTNMT Ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với Bao bì nhựa thân thiện với môi trường.

15:24 10/11/2023

Ngày 02/11/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 9368/BTNMT-KSONMT về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

14:08 03/11/2023

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công...

10:54 02/03/2023

Ngày 01/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

09:01 01/07/2023

Ngày 30/6/2023, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số số 30/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

08:58 01/07/2023

Ngày 30/6/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh

10:48 25/09/2023

Ngày 14/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT về Sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài...

14:39 06/09/2023

Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh và Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh