Thông tin chuyên ngành

15:03 01/03/2024

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường năm 2024

08:02 29/02/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”.

09:07 30/01/2024

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 306/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

09:16 08/01/2024

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 588/KH-UBND về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07:41 05/01/2024

Ngày 27/12/2023 Văn phòng Điều phối NTM Trung Ương đã ban hành Văn bản số 1252/VPĐP-NV&MT về việc hướng dẫn tạm thời về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn (quy mô gia đình và cụm dân cư)

07:42 03/01/2024

Ngày 30/11/2023 Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000

11:34 19/12/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng (có hiệu lực từ ngày 01/12/2023).

10:34 19/12/2023

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

08:22 14/12/2023

Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023

11:33 05/12/2023

Ngày 05/12/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND Quy định về hoạt động Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15:24 29/11/2023

Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Cơ quan Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Thuế áp dụng trên địa bàn...

07:40 23/11/2023

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1557/QĐ-BTNMT ngày 13/6/2023 ban hành Kế hoạch thực hiện...