Tuyên truyền pháp luật

14:47 11/08/2021

Ngày 29/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 2870/KH-STNMT triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

14:45 22/07/2021

Trong tháng 7/2021, nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường bắt đầu có hiệu lực. Điển hình như Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi...

10:16 12/07/2021

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ đã và đang hình thành khối lượng lớn CTNH cần được thu gom, vận chuyển, xử lý. Ngoài các cơ sở phát sinh khối lượng lớn CTNH từ 600...

16:36 02/07/2021

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 07/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 332/QĐ-STNMT về việc ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và...

16:10 01/07/2021

Ngày 08/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu về an toàn trong sản xuất. Cơ quan chủ trì tổ chức xây dựng...

10:09 23/06/2021

Ngày 21/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

15:29 29/01/2021

Ngày 28 tháng 01 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai nhằm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị...

15:10 30/03/2020

Thực hiện Công văn số 1182/BTNMT-TĐKTTT ngày 09/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020. Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ để “Nước và Biến đổi khí hậu”. Ngày Khí...

15:09 30/03/2020

Nhiều năm qua, sự kiện Giờ Trái đất đã được các bộ, ban ngành, đoàn thể,địa phương và nhân dân cả nước hưởng ứng với những hành động cụ thể, thiết thực, lan toả cao. Qua đó, góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, ứng phó...

14:30 30/03/2020

Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 1103 -TB/TU ngày 15/3/2020 về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Nghị quyết số 38 – NQ/ĐU...

14:22 30/03/2020

Thực hiện Công văn số 8239-CV/BTGTW, ngày 16/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 1807-CV/BTGTU ngày 19/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)”, Đảng...