Tuyên truyền pháp luật

14:17 02/07/2018

1. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 6/2018:

07:49 24/04/2018

Thực hiện Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác...